Griewe prosedure

Arbeidswetgewing is van toepassing op beide werkgewers en werknemers. Die primêre doel van arbeidsverhoudinge in die werksplek is om die omgewing te reguleer ten einde billikheid in die werksplek te handhaaf. ‘n Griewe prosedure word nie gereguleer deur arbeidswetgewing nie, maar dit is uiters belangrik dat die werkgewer interne kommunikasie prosedures vestig. Die werknemer moet die geleentheid gegun word om enige ongelukkigheid of onbevredigende werksomstandighede onder die werkgewer se aandag te bring. ‘n Geordende en positiewe werksomgewing dra direk by tot produktiwiteit. Ons beveel dus sterk aan dat werkgewers ‘n griewe prosedure in die werksplek implementeer.

Wat is ‘n grief?

‘n Grief is enige gevoel van ontevredenheid by ‘n werknemer met betrekking tot die werkgewer, werksomgewing, medewerknemers of enige ander aspek van die diensverhouding. Let wel dat ontevredenheid met betrekking tot diensvoorwaardes, vergoeding, die toepassing van dissipline, of personeelvermindering nie as ‘n grief geag word nie. Dus kan die bogenoemde nie deur die griewe prosedure aangespreek word nie.

Wie mag ‘n grief rig?

Elke werknemer, ongeag sy/haar posvlak, het die reg om ‘n grief te rig. Wanneer ‘n werknemer ‘n grief rig, mag hy/sy bygestaan word deur ‘n medewerknemer of verteenwoordiger. Werknemers is egter huiwerig om griewe te lug. Dit bydra dan weer by tot die ongelukkigheid en onbevredigende werksomstandighede.

Wat is die doel van ‘n griewe prosedure?

  • Die doel van die griewe prosedure is om eerstens ‘n harmonieuse werksomgewing te skep. Dit word bereik deur enige ontevredenheid of gevoel van onreg by ‘n werknemer te identifiseer en op te los.
  • Tweedens beskerm die griewe prosedure die werkgewer in gevalle van konstruktiewe ontslag. In so ‘n geval sal die KVBA altyd vra of daar ‘n griewe prosedure was wat die werknemer kon volg. Konstruktiewe ontslag verwys na wanneer ‘n werknemer bedank as gevolg van onuithoudbare werksomstandighede.

Hoe werk ‘n griewe prosedure?

Die griewe prosedure verwys na hoe ‘n grief hanteer moet word. Dit verwys ook na verskillende stappe indien die saak nie gedurende die eerste stap opgelos kan word nie. Elke werksplek is uniek met betrekking tot werkwyses en uitdagings. Daarom beveel ons die volgende stappe aan as ‘n riglyn om te verseker dat ‘n grief op ‘n billike manier hanteer word.

Stap 1:

Die werknemer moet ‘n grief skriftelik of mondelings binne twee dae na die insident na die toesighouer verwys. Indien die grief teenoor die toesighouer is, moet die werknemer die grief na die assistent bestuurder of volgende vlak van senioriteit verwys.

Stap 2:

Indien die grief nie opgelos word binne twee dae nie, moet die grief amptelik verwys word na die assistent bestuurder of die volgende vlak van senioriteit. Die werknemer mag ‘n medewerker vra om hom/haar by te staan of te verteenwoordig.

Stap 3:

Indien die grief nie opgelos word binne twee dae nie, moet die werknemer die grief na die bestuurder of volgende vlak van senioriteit verwys.

Stap 4:

Indien die grief nie opgelos word binne twee dae nie, moet die werknemer die grief na die werkgewer verwys. Die werkgewer moet die grief ondersoek en ‘n besluit neem binne vyf dae. Die werkgewer se besluit is finaal en bindend.

Wees proaktief!

Wees proaktief deur op die volgende drie aspekte te fokus:

  • Maak seker dat daar ‘n griewe prosedure geïmplementeer is in die werksplek. Maak ook seker dat alle werknemers bewus is van die prosedure, asook elkeen se reg om ‘n grief te rig. Beleide en prosedures word normaalweg saam met die dienskontrak geïmplementeer wanneer ‘n werknemer aangestel word. Andersins kan die werkgewer die beleid of prosedure bespreek tydens ‘n vergadering. Die werknemers moet ‘n bywoningsregister teken as bewys van hul bywoning van die vergadering.
  • Maak seker dat griewe konsekwent, vertroulik, regverdig en spoedig hanteer word.
  • Dit is die werkgewer se belang om werknemers aan te moedig om griewe te rig deur interne kommunikasie prosedures te volg. Sodoende kan ontevredenheid in die werksplek aan gespreek en beperk word.

Die griewe prosedure speel ‘n belangrike rol in die werksplek. Dit stel die wergewer instaat om griewe intern te hanteer ten einde ‘n oplossing te vind wat vir albei partye aanvaarbaar is. Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse respek en voordele. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word. Dit sal produktiwiteit verhoog en ‘n positiewe werksomgewing te bevorder.

Werkgewers moet daagliks besigheidsrisiko’s bestuur ten einde die onderneming se winsgewendheid en volhoubaarheid te verseker. Om aan arbeidswetgewing te voldoen is nie onderhandelbaar nie en hou groot besigheidsrisiko in vir die werkgewer. Prosedures in die werksplek verwys na ‘n vasgestelde of amptelike wyse waarop ‘n situasie hanteer moet word. Prosedures het ten doel om beide die werkgewer en werknemer in te lig rondom die nodige stappe wat geneem moet word wanneer ‘n spesifieke insident plaasvind.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ansofie van der Walt

Ansofie van der Walt

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.