Diefstal in die werksplek

Diefstal het ‘n direkte invloed op ‘n besigheid se winsgewendheid en volhoubaarheid. Die oorgrote meerderheid van sake wat na die KVBA verwys word, is na aanleiding van onbillike ontslag. Die meerderheid van hierdie sake is verwant aan wangedrag wat gelei het tot ontslag. ‘n Werkgewer kan onder geen omstandighede ‘n werknemer ontslaan sonder om ‘n dissiplinêre verhoor te hou nie. Dit verseker dat billike prosedure gevolg is daar substantiewe bewyse is om die werknemer te ontslaan.

Wat is diefstal?

Diefstal word gedefinieer as die opsetlike en wederregtelike neem van iemand anders se eiendom vir eie gewin, sonder die intensie om dit terug te besorg. In die geval van diefstal in die werksplek, moet die werkgewer arbeidsregtelik optree met betrekking tot die werkgewer-werknemer verhouding. Die werkgewer het dan ook die opsie om straftelik op te tree teen die werknemer en ‘n saak by die polisie aanhangig te maak.

Wat kan jy as werkgewer doen?

Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word. Dit bevorder op sy beurt weer produktiwiteit en ‘n positiewe werksomgewing. Die dissiplinêre kode is noodsaaklik om te verseker dat daar duidelike reëls in die werksplek is, met toepaslike sanksies, wat die werknemers kan volg. Wanneer hierdie reëls oortree word, kan die werkgewer progressiewe dissipline (waarskuwings) toepas. In die gevalle van ernstige wangedrag kan die werkgewer direk voortgaan met ‘n dissiplinêre verhoor. In meeste gevalle van diefstal word ontslag as ‘n gepaste sanksie geag. Die rede hiervoor is nie net omdat die reël teen diefstal alombekend is nie, maar die oortreding ook ‘n direkte impak op die vertrouensverhouding tussen die twee partye het.

Bewyse van die oortreding

Om die werknemer se optrede (neem van goedere) te bewys, kan die werkgewer getuies roep. Dit sluit in getuies wat van die werknemer se optrede kan getuig, of wie teenwoordig was toe die goedere in die  werknemer se besit gevind is. Die werkgewer mag ook gebruik maak van kameras in die werkplek. Kameras mag slegs met die werknemers se toestemming gebruik word, aangesien dit gesien kan word as skending van ‘n werknemer se regte. Om die werknemer se intensie te bewys, moet die werkgewer die werknemer se gemoedstoestand bepaal. Dit word gedoen deur die aard van die gesteelde goedere, asook die werknemer se verduideliking, te oorweeg.

Wanneer die werkgewer onvoldoende bewyse het om die werknemer van diefstal aan te kla, kan die werkgewer die werknemer van verwant alternatiewe oortredinge aankla. Dit mag slegs gedoen word mits hierdie oortredinge uiteengesit is in die dissiplinêre kode. Hierdie oortredinge sluit in die “onwettige besit van eiendom”, “wanaanwending”, of selfs “bedrog”, afhangende van elke saak se meriete.

Riglyne om diefstal te bestry

Ons beveel strek aan dat werkgewers proaktief optree om diefstal in die werksplek te bestry. Hiermee ‘n paar riglyne wat werkgewers kan volg:

Proaktiewe klousules

Gebruik arbeidswetgewing tot jou voordeel. Gedurende die opstel van dienskontrakte moet daar proaktiewe klousules ingesluit word wat die werknemer se toestemming verkry vir seker situasies. Byvoorbeeld, vir die installering van kameras in die werksplek en die deursoek van werknemers se besittings. Hierdie klousules is noodsaaklik om diefstal en wangedrag te bestuur in die werksplek. Wanneer hierdie klousules in die dienskontrak vervat is en die werkgewer enige diefstal en/of wangedrag vermoed, kan die werkgewer onmiddellik kameras in die werksplek installeer en/of persoonlike besittings deursoek. Die klousules sorg dat die werkgewer sonder om eers die werknemer se toestemming te verkry, hierdie aksies kan verrig. Dit keer ook dat die oortreder vooraf gewaarsku word en sy/haar op hul hoede stel.

Dissiplinêre kode

Maak seker dat die dissiplinêre kode relevant en op datum is. Fokus op die oortredings se toepaslike sanksies. Maak ook seker dat alle werknemers bewus is van wat die dissiplinêre kode behels. Ons stel voor dat personeel bymekaar geroep word om die dissiplinêre kode te bespreek, waarna ‘n presensielys geteken kan word as bewys.

Sekuriteitspersoneel

Maak gebruik van sekuriteitspersoneel. Probeer om waar moontlik hierdie funksie uit te kontrakteur. Dit sal enige  samespanning tussen werknemers beperk. Sekuriteitspersoneel is by magte om personeel te deursoek indien daar ‘n redelike vermoede vir diefstal in die werksplek is. Neem kennis dat sekuriteitspersoneel werknemers van dieselfde geslag mag deursoek.

Beheer toegangspunte

Beheer in- en uitgangspunte by die besigheid. Deur toegangspunte te beheer, verminder die werkgewer potensiële diefstal in die werksplek. Dit verhoed ook dat ongemagtigde persone die werksplek betree.

Werwingsproses

Verbeter die werwingsproses deur verwysings- en kriminele toetse te doen. Hierdeur verseker die werkgewer dat die beste kandidaat aangestel word. Dit elimineer ook die moontlikheid van ‘n verskuilde geskiedenis van wangedrag.

Rapporteer oneerlikheid

Moedig werknemers aan om oneerlikheid in die werksplek te rapporteer. Elke werknemer het die verpligting om enige afwykings in terme van die dissiplinêre kode dadelik te rapporteer. Indien die werknemer bewus is van ongerymdhede in die werksplek en dit nie rapporteer nie, kan die werkgewer dissiplinêre stappe neem teenoor hierdie werknemer.

Korrekte prosedure

In baie gevalle waar die arbitrasie bevel in die werknemer se guns toegestaan word, is dit as gevolg van die werkgewer se gebrek om die regte prosedures te volg. Ons beveel sterk aan dat werkgewers proaktief optree deur duidelike reëls in die werksplek te implementeer. Die korrekte prosedures moet gevolg word met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede. Hier moet veral op die ontslag en algemene dissipline in die werksplek gefokus word.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.