My werknemer het bedank, wat nou?

Die diensooreenkoms kom outomaties tot ‘n einde wanneer:

  • die werknemer sterf,
  • aftree,
  • ‘n vrywillige skikkingsooreenkoms aangaan,
  • in die geval waar die werknemer vrywillig bedank.

Kennistydperk

Met bedanking is die werknemer verplig om kennis van bedanking te gee en ook gedurende hierdie kennistydperk te werk. Die statutêre kennistydperk verskil van bedryfsektor tot bedryfsektor, maar die Wet op Basiese Diensvoorwaardes spesifiseer die volgende periodes:

  • Een week kennis, indien die werknemer vir minder as 6 maande in diens was,
  • Twee weke kennis, indien die werknemer vir meer as 6 maande in diens was, maar minder as 12 maande,
  • Vier weke kennis, indien die werknemer vir langer as 12 maande in diens is.

Wanneer die werknemer summier bedank sonder om genoegsame kennis aan die werkgewer te gee, het die werkgewer die opsie om:

  • ‘n hofbevel te bekom om die werknemer te dwing om die kennistydperk te werk;
  • ‘n siviele eis teen die werknemer in te stel vir skadevergoeding;
  • die werknemer se verlof wat uitbetaal moet word af te speel teenoor die kennistydperk. Let wel dat hierdie slegs gedoen kan word indien daar so in die dienskontrak op ooreengekom is.

Die werkgewer moet die werknemer altyd betaal vir die kennistydperk, tensy die werknemer “met onmiddellike effek” bedank en nie die kennistydperk wil werk nie. ‘n Werknemer wie bedank het, is ook nie geregtig daarop om werkloosheidsversekering te eis nie.

Kry dit op skrif

Die LWO beveel aan dat wanneer ‘n werknemer bedank, die werkgewer slegs die bedanking moet aanvaar indien dit skriftelik aan die werkgewer gegee word. ‘n SMS of e-pos kan ook aanvaar word, maar dit is die werkgewer se plig om te bevestig dat die bedanking wel eg is. Indien die werkgewer twyfel, moet die werknemer genooi word vir ‘n konsultasie om die beweerde bedanking te bespreek.

Wanneer die bedanking nie op skrif is nie, kan dispute ontstaan waar ‘n werknemer moontlik ‘n saak van onbillike ontslag aanhangig kan maak by die KVBA. Die werkgewer moet ook waar moontlik ‘n getuie inroep om die gebeure te bevestig.

Die werkgewer kan ook dispute vermy deur die bedanking skriftelik te aanvaar en te onderteken saam met ‘n getuie. Hierdie dokumente word dan aan die werknemer oorhandig. ‘n Afskrif moet ook van die dokumente gemaak word vir die werknemer se personeellêer.

Terugtrek van bedanking

‘n Skriftelike bedanking is ‘n eensydige en finale handeling deur die werknemer. Indien die werknemer vrywilliglik ‘n bedanking by die werkgewer ingedien het, sal die werknemer nie die bedanking kan terugtrek. Die bedanking kan slegs terug getrek word met die werkgewer se toestemming en goedkeuring.

Hou ‘n konsultasie

Die LWO beveel aan dat ‘n werkgewer altyd met ‘n werknemer konsulteer nadat ‘n bedanking ingedien is waar die rede vir die bedanking bespreek word. Die finale reëlings met verwysing na die laaste werksdag, kennisperiode en uitbetaling moet ook gedurende die konsultasie getref word. Indien daar enige dispuut ontstaan tussen die partye, kan daar gekonsulteer en onderhandel word en ‘n ooreenkoms aangegaan word.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.