Voldoen jy aan arbeidswetgewing? Evalueer waar jy staan

Die verpligtinge wat arbeidswetgewing aan werkgewers stel, is nie onderhandelbaar nie. Nie-nakoming daarvan kan vir werkgewers ernstige boetes, en selfs tronkstraf inhou wat opgelê word deur die Departement van Arbeid. Dit is belangrik dat die werkgewer vertroud is met arbeidswetgewing en deurlopend die korrekte prosedures volg met die nodige administratiewe ondersteunng.

Dit is baie belangrik om in ag te neem watter rol arbeid in die werksplek speel. Enige werkgewer moet ook verstaan dat wetgewing tot die werkgewer se voordeel gebruik kan word.

Hiermee ‘n kort kontrolelys om jou nakoming van arbeidswetgewing te evalueer:

Registrasie
 • Is u gerigistreer by die Vergoedingskommissaris?
 • Is u gerigistreer by die Werkloosheidsversekeringsfonds?
Dienskontrakte
 • Het elke werknemer ‘n getekende dienskontrak wat voldoen aan toepaslike arbeidswetgewing?
Is dokumentasie rakende die volgende aspekte in orde?
 • Ontvang elke werknemer ‘n salarisstrokie wat voldoen aan arbeidswetgewing?
 • Word verlof reg hanteer in terme van dokimentasie en prosedure?
 • Het die werksplek ‘n dissiplinêre kode wat relevant en op datum is? Kan die werkgewer bewys dat alle werknemers bewus is daarvan en die inhoud verstaan?
 • Is daar ‘n afskrif van die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (asook relevante regulasies van toepassing) beskikbaar in die werksplek? Is daar opsommings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, asook die Wet op Billike Werksgeleenthede beskikbaar in die werksplek?
 • Word daar ‘n personeellêer vir elke werknemer gehou om die volgende inligting te rekordeer:
  • dienskontrak,
  • salarisstrokies,
  • dissiplinêre rekord,
  • identiteitsdokument,
  • paspoort/werkspermit (waar van toepassing)
  • persoonlike besonderhede?
Beleide
 • ‘n Belied lig werknemers in rondom die reëls ten opsigte van ‘n spesifieke onderwerp. Beleide word nie onderskryf deur arbeidswetgewing nie, maar stel die werkgewer se eie reëls in die werksplek. Hierdie reëls moet redelik wees. Is die volgende algemene beleide in orde:
  • Rookbeleid
  • Selfoonbeleid
  • Siekverlofbeleid
Prosedures
 • ‘n Prosedure is ‘n vasgestelde of amptelike manier om ‘n situasie te hanteer. Dit word in plek gestel om werknemers en werkgewers in te lig rondom die nodige stappe wat gevolg moet word wanneer ‘n spesifieke insident plaasvind. Is die volgende algemene prosedures in orde:
Ander
 • Betaal u ten minste die minimum loon?
 • Is u ‘n aangewese werkgewer in terme van die Wet op Billike Werksgeleenthede. Word daar aan die vereistes wat aan aangewese werkgewers gestel word, voldoen?
 • Voldoen u aan die Wet op Vaardigheidontwikkeling indien die minimum vereistes om te moet voldoen aan die wetgewing, op u van toepassing is?
 • Word daar aan die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid voldoen in terme van administrasie verpligtinge, opleiding, beskermende klere, risiko analises, noodhulp, ‘n bywoningsregister, brandblussers, higiëne, kentekens, ens.?
 • Indien daar ‘n vakbond in u werksplek is, het u ‘n erkenningsooreenkoms met die vakbond?

Die verhouding tussen die werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word. Dit sal op sy beurt nie net produktiwiteit nie, maar ook ‘n positiewe werksomgewing bevorder.

Vele besigheidsrisiko’s moet dus daagliks deur die werkgewer bestuur word. Die beste wyse waarop ‘n werkgewer arbeid as besigheidsrisiko kan aanspreek, is om proaktief op te tree. Verseker dus dat die dienskontrakte, salarisstrokies, dissiplinêre kode, prosedures en beleide in plek is en hierdie dokumentasie aan toepaslike wetgewing voldoen.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.