Die rol van arbeid in jou werksplek

Besigheid word bedryf in ‘n uitdagende omgewing waar arbeid ‘n werkgewer se mees waardevolle bate, maar ook mees gereguleerde koste is. Die ekonomie en ander eksterne faktore is dikwels buite die beheer van die besigheidseienaar. Hierdie faktore verg dat uitdagende besigheidsbesluite deurlopend geneem moet word wat mik om die onderneming se winsgewendheid te verbeter. Wetgewing stel streng vereistes in verband met arbeid waaraan werkgewers moet voldoen. Arbeidswetgewing is nie onderhandelbaar nie en om daaraan te voldoen verg spesialiskennis, wat ‘n besigheidsrisiko vir die werkgewer inhou.

Dit is krities dat elke besigheid langtermynbeplanning in plek het ten einde proaktief op te tree en die besigheid tydig te organiseer. Tydens hierdie beplanning is dit belangrik om toepaslike wetgewing te oorweeg ten einde te verseker dat die besigheid binne die riglyne, soos gestel deur wetgewing, opereer.

Arbeidswetgewing van toepassing sluit onder andere die volgende in:

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes reguleer arbeidsverhoudinge in die werkplek en stel die basiese diensvoorwaardes waarop gekontrakteer mag word. Dit is belangrik dat die werkgewer nooit teenstrydig met wetgewing kontrakteer nie, selfs al stem beide partye daartoe in. Die werkgewer tree dan teen die wet op en kan hierdie optrede verreikende gevolge vir die voortbestaan van die besigheid inhou. Werkgewers moet kennis neem dat wanneer eensydige veranderinge aan die terme en voorwaardes van die dienskontrak gemaak word wat as diskriminerend geag kan word, die werknemer die aangeentheid na die KVBA kan verwys.

Die Wet op Billike Werksgeleenthede

Die Wet op Billike Werksgeleenthede is van toepassing op alle werkgewers. Die doel hiervan is om optrede en besluite wat as onregverdig en diskriminerend in die werksplek geag kan word uit te skakel en hierdeur gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder. Alle werkgewers is verplig om ‘n afskrif van die wet in die werkplek te vertoon. Die  wet sonder ook ‘n groep werkgewers uit wat aan addisionele vereistes met voldoen – bekend as “aangewese werkgewers”. Aangewese werkgewers moet ‘n billike werksgeleenthede plan opstel en implementeer. Hierdie plan is geldig vir een tot vyf jaar. Dit is ‘n uiteensetting van hoe die werkgewer beoog om billike werksgeleenthede in die werksplek te bewerkstellig. Die werkgewer moet ook verslag doen rondom vordering met die implementering van die plan. Volgens die wet is ‘n “aangewese werkgewer” ‘n werkgewer met 50 of meer werknemers in diens, of ‘n totale jaarlikse omset soos uiteengesit in Skedule 4 van die wet.

Die Wet op Vaardigheidsontwikkeling

Die Wet op Vaardigheidsontwikkeling het ten doel om die kennis en vaardighede van die arbeidsmag uit te brei en word daar weereens vereistes gestel aan werkgewers. Dit is algemene kennis dat vaardigheidsvlakke van werknemers in Suid-Afrika baie swak vergelyk met werknemers in Europa, Amerika en selfs sommige ander Afrika lande. Deur werknemers se vaardighede uit te brei, verhoog die werkgewer produktiwiteit en word die volhoubaarheid van die besigheid verseker.

Die bogenoemde moet dus in ag geneem word tydens strategiese beplanning in die werkplek. In hierdie verband is dit dikwels nodig dat herstrukturering van besigheidsaktiwiteite moet plaasvind. Dit het ‘n direkte impak op die aanwending van arbeid as hulpbron.

Redes om herstrukturering te oorweeg sluit die volgende in:

  • Die werkgewer se finansiële posisie – die ekonomie, wetswysigings se impak op bedryfskostes, nuwe mededingers in die mark, minimum loon, ens.
  • Die werkgewer se bestuurstruktuur – eienaarskap, bestuur of afdelings, doelwitte, visie, ens.
  • ‘n Veranderende omgewing – hier word verwys na vooruitgang in die industrie. Dit sluit in, nuwe tegnologie en metodes, asook spesifieke uitdagings wat die werkgewer noop om kreatief te wees en tred te hou met die veranderende omgewing.

Die herorganisasie van besigheidstrukture het ten doel om die werkgewer te herposisioneer en die onderneming se winsgewend te verseker. Herstrukturering kan geleenthede skep vir beide die onderneming en werknemers. Dit sal ook lei tot beter en meer doeltreffende aanwending van arbeid as hulpbron. Met herstrukturering is verandering onvermydelik. Elke werksplek is uniek en sal anders reageer op veranderinge. Met sorgvuldige beplanning, ‘n deurdagte implementeringstrategie en effektiewe kommunikasie, kan herstrukturering grootliks tot voordeel van ‘n besigheid wees.

Werkgewers moet daagliks besigheidsrisiko’s bestuur te einde die onderneming se winsgewendheid en volhoubaarheid te verseker. Die nakoming van arbeidswetgewing verg spesialiskennis en daarom beveel ons aan dat werkgewers arbeidsrisiko uitkontrakteur aan kundiges wat leiding kan gee waar nodig en sodoende regsaanspreeklikheid kan beperk. Hierdeur is die werkgewer in die posisie om te konsentreer op sy primêre besigheid.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.