Konflik in die werksplek

Besigheid word bedryf in ‘n uitdagende omgewing waar arbeid ‘n werkgewer se mees waardevolle bate is. Konflik in die werksplek is ‘n algemene verskynsel en kan ‘n negatiewe invloed op enige besigheid hê indien dit nie proaktief bestuur word nie. Elke werksplek is uniek en werknemers is divers in terme van persoonlikheid, verwysingsraamwerke, waardestelsels, kultuur, motivering, ens. Konflik moet eerder as ‘n geleentheid gesien word om mensverhoudings in die werkplek te verbeter.

Konflik in die werksplek kan wees tussen die werkgewer en werknemer, of onderlangs tussen werknemers self. Moontlike redes vir konflik kan die volgende insluit:

Konflik tussen werkgewer en werknemer:

 • Bestuurstyl
 • Uiteenlopende persoonlikhede
 • Verwagtinge
 • Onsekerheid
 • Meningsverskille
 • Diskriminasie
 • Inkonsekwentheid

Konflik tussen werknemers:

 • Uiteenlopende persoonlikhede
 • Meningsverskille
 • Verwysingsraamwerke
 • Diskriminasie (geslag, ras, ens.)
 • Onderling mededinging

Konflik is die gevolg van spesifieke omstandighede en beveel ons aan dat werkgewers konflik in die werksplek beperk deur dit proaktief te bestuur. Maak seker die volgende aspekte is in plek:

Duidelike reëls en riglyne

Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word wat weer produktiwiteit en ‘n positiewe werksomgewing bevorder. Reëls in die werksplek is op alle werknemers van toepassing en moet dissipline ook so toegepas word. Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek wat wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings. Dit word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die moontlike gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewer vertrouensverhouding. Elke oortreding moet dus op eie meriete beoordeel word en is dit uiters belangrik dat die werkgewer dissipline konsekwent toepas en nie party werknemers uitsonder nie.

Die Wet op Billike Werksgeleenthede

Die Wet op Billike Werksgeleenthede is van toepassing op alle werkgewers. So word onregverdige diskriminasie in die werkplek uit geskakel deur gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder. Werkgewers moet daarop let om nie teen werknemers te diskrimineer in terme van geleenthede, werkswyses, werksomstandighede, diensvoorwaardes en vergoeding nie. Indien ‘n saak van onregverdige diskriminasie verwys word na die KVBA sal die kommissaris altyd ondersoek instel of die werknemer se waardigheid aangetas is en of die werkgewer die werknemer se eienskappe objektief beoordeel het.

‘n Griewe prosedure

Maak seker dat daar ‘n griewe prosedure in die werkplek geïmplementeer is. Alle werknemers moet bewus wees van die prosedures, asook elkeen se reg om ‘n grief te rig. Beleide en prosedures word normaalweg saam met die dienskontrak geïmplementeer wanneer ‘n werknemer aangestel word. Andersins kan die werkgewer die beleid of prosedure bespreek tydens ‘n vergadering met die werknemers waar ‘n bywoningsregister geteken word as bewys. Die doel van die griewe prosedure is om eerstens ‘n harmonieuse werkomgewing te skep deur enige ontevredenheid of gevoel van onreg by ‘n werknemer te identifiseer en op te los. Tweedens beskerm die griewe prosedure die werkgewer in gevalle van konstruktiewe ontslag. In so ‘n geval sal die kommissaris by die KVBA altyd vra of daar ‘n griewe prosedure was wat die werknemer kon volg. Konstruktiewe ontslag verwys na wanneer ‘n werknemer bedank as gevolg van onuithoudbare werksomstandighede.

Goeie kommunikasie

Kommunikasie is krities in enige verhouding en veral in die werkgewer-werknemer verhouding. Dit is belangrik om gereeld met werknemers te konsulteer en ook rekord van hierdie konsultasies te hou. Onderwerpe vir bespreking sluit in die werkgewer se verwagtinge, doelwitte, vasgestelde standaarde, die werknemer se prestasie en rol in die besigheid en die impak wat die werknemer het op die groter besigheid. Gereelde gesprekke met werknemers, een tot een of in ‘n groep, skep ‘n platform vir werknemers om idees en gedagtes te deel asook enige behoeftes te bespreek. Onsekerheid in die werksverhouding kan maklik lei tot konflik.

Konflik in die werksplek is normaal. Dit is wel baie belangrik dat werkgewers konflik reg bestuur te einde ‘n positiewe werksomgewing te skep. Hou die volgende in gedagte:

 • Gee werknemers die geleentheid om enige ongelukkigheid of onbevredigende werksomstandighede onder die werkgewer se aandag te bring.
 • Bly kalm en bespreek die situasie rustig. Alle partye moet die geleentheid kry om hul saak te stel.
 • Fokus op die probleem en nie die persoon nie.
 • Fokus op ‘n oplossing.
 • Wees regverdig en konsekwent.
 • Herbevestig die belangrikheid van ‘n goeie werksverhouding.

Werkgewers moet daagliks besigheidsrisiko’s bestuur ten einde die onderneming se winsgewendheid en volhoubaarheid te verseker. Die nakoming van arbeidswetgewing word as ‘n spesialisrigting geag. Daarom beveel ons aan dat werkgewers arbeidsrisiko uitkontrakteur aan kundiges wat leiding kan gee waar nodig en sodoende regsaanspreeklikheid kan beperk. Hierdeur is die werkgewer in die posisie om te konsentreer op sy primêre besigheid.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.