Slaap aan diens

Werknemers wat slaap aan diens bly ‘n probleem  vir die werkgewer. Moegheid kan die werknemer se konsentrasie, koördinasie en reaksiespoed affekteer. Dit het ook ‘n negatiewe invloed op die besigheid se produktiwiteit. Deur te slaap aan diens plaas die werknemer hom-/haarself, medewerknemers, asook die werkgewer op risiko. Die werknemer se pligte en verantwoordelikhede koppel direk aan hierdie risiko in terme van die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak wat die oortreding op die werknemer-werkgewer vertrouensverhouding. Daar rus ‘n verpligting op die werkgewer om ‘n veilige werksomgewing te skep vir alle werknemers en daarom moet hierdie oortreding in lyn met die dissiplinêre kode en prosedure hanteer word.

Bepaal of die werknemer slaap

Slaap aan diens gebeur gewoonlik per ongeluk wanneer werknemers insluimer sonder die intensie om te slaap. maar kan ook met opset plaasvind in gevalle waar werknemers hulself afsonder en gemaklik maak of selfs ‘n tydelike bed bou deur materiaal uit die werksomgewing te gebruik. Enige wangedrag wat met  opset plaasvind word altyd gesien as ‘n ernstiger oortreding.

Wanneer die werkgewer vermoed dat ‘n werknemer slaap aan diens, is dit krities belangrik dat die werkgewer bevestig dat die werknemer wel slaap deur die volgende stappe te volg:

 • Sorg dat ‘n getuie teenwoordig is om ook die werknemer se gedrag waar te neem.
 • Teken die werknemer se gedrag en voorkoms aan. Vra ook getuienis om hul waarnemings aan te teken. Dit is belangrik om dit op skrif te stel. Ondersoek of die werknemer slaap deur die volgende waar te neem:
  • Is die werknemer by sy bewussyn?
  • In watter posisie is die werknemer?
  • Maak die werknemer enige geluide, soos byvoorbeeld om te snork?
  • Maak ‘n volledige waarneming van alle bykomende fisiese faktore wat daarop dui dat die werknemer wel slaap.
 • Probeer die persoon se aandag trek deur die volgende stappe te neem:
  • Praat met die werknemer en roep hom/haar op die naam.
  • Klop aan die deur of maak ‘n soortgelyke geluid, soos byvoorbeeld hande teen mekaar te klap.
  • Skud liggies aan die werknemer se skouer of rug.
  • Herhaal hierdie stappe totdat die werknemer reageer.

Die werkgewer moet alle bewyse van bogenoemde stappe geneem, rekordeer deur waarnemings op skrif te stel en/of foto’s of ander beeldmateriaal te neem. Dit is belangrik dat persone wat beeldmateriaal neem ook as getuies moet optree wanneer dissiplinêre stappe geneem moet word.

Dissiplinêre kode

Alhoewel slaap aan diens ‘n logiese oortreding is, is dit belangrik dat elke werkgewer ‘n dissiplinêre kode het wat relevant en op datum is in terme van oortreding en toepaslike sanksies. Duidelike reëls in die werksplek beperk konflik, wrywing en misverstande en skep ‘n gestruktureerde omgewing ontvangklik vir groei. Maak seker dat alle werknemers bewus is van wat die dissiplinêre kode behels. Dit kan gedoen word deur die personeel bymekaar te roep en die dissiplinêre kode te bespreek, waarna ‘n presensie lys geteken word as bewys. Die dissiplinêre kode dien as ‘n riglyn te opsigte van reëls met toepaslike sanksies, maar elke geval moet op sy eie meriete beoordeel word.

Dissiplinêre prosedure

Ons beveel aan dat werkgewers die volgende stappe volg wanneer ‘n werknemer slaap aan diens:

 • Konsulteer met die werknemer. Tydens die konsultasie moet die werkgewer die oortreding met die werknemer bespreek. Die werknemer moet ook die geleentheid gegee word om meer inligting te verskaf en die situasie te verduidelik.
 • Bepaal die sanksie. Die sanksie word bepaal deur die ernstigheid van die oortreding. Die werkgewer moet elke geval op eie meriete beoordeel. Let daarop dat die werkgewer eers op ‘n oorwig van waarskynlikheid moet bewys dat die werknemer skuldig is, voordat enige sanksie ingestel kan word.
 • Neem dissiplinêre stappe. Die dissiplinêre kode is noodsaaklik om te verseker dat daar duidelike reëls in die werksplek is, met toepaslike sanksies, wat werknemers kan volg. Wanneer hierdie reëls oortree word, kan die werkgewer progressiewe dissipline (waarskuwing) toepas. In gevalle van ernstige wangedrag kan die werkgewer direk voortgaan met ‘n dissiplinêre verhoor. Die werkgewer moet deeglik rekord hou van oortredings en sanksies soos toegepas.

Vele besigheidsrisiko’s moet dus daagliks deur bestuur hanteer word. Ons beveel sterk aan dat werkgewers proaktief optree deur duidelike reëls in die werksplek te implementeer. Werkgewers moet ook die korrekte prosedures te volg met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede, veral ontslag en die toepas van dissipline in die werksplek.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.