Die pligstaat

Effektiewe kommunikasie is krities tot enige besigheid se sukses. Dit dra by tot die skep van ‘n omgewing met duidelike reëls en verwagtinge. Misverstande, ongelukkigheid en wrywing in die werksplek word ook proaktief hierdeur aangespreek. ‘n Positiewe werksomgewing is een van die faktore wat produktiwiteit kweek. Dit het natuurlik ‘n direkte impak op die besigheid se winsgewendheid en volhoubaarheid.

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Om aan wetgewing te voldoen is nie onderhandelbaar nie en hou ‘n besigheidsrisiko in vir werkgewers. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes maak spesifiek melding daarvan dat ‘n werkgewer verplig is om wanneer ‘n werknemer met diens begin, die werkgewer skriftelik van onder andere die posbenaming van die werknemer, of ‘n bondige beskrywing van die werk waarvoor die werknemer in diens geneem is, verskaf moet word.

Die doel en voordele van ‘n pligstaat

‘n Pligstaat is die geskrewe dokument wat die take en pligte wat van die werknemer verwag word om te doen, uiteengesit. Hierdie dokument vorm deel van die dienskontrak en word as ‘n aanhangsel tot die dienskontrak aangeheg. Die gebruik van ‘n pligstaat hou baie voordele in vir die werkgewer:

  • Dit bevestig die take/pligte wat die werkgewer van die werknemer verwag om te verrig.
  • Dit koppel ‘n standaard met verwysing na kwantiteit en kwaliteit aan bogenoemde take/pligte.
  • Die pligstaat is die basisdokument vir gereelde prestasiebeoordelings wanneer daar gekyk word na verhogings en of prestasiebonusse.
  •  Die pligstaat is ‘n krities belangrike dokument wanneer swak werksprestasie aangespreek moet word.

Indien die werkgewer versuim om die werknemer van ‘n beskrywing van werk of pligstaat te voorsien, kan dit daartoe lei dat ‘n werknemer weier om opdragte uit te voer. Hierdie is sekerlik die mees algemene rede vir die nie-nakoming van opdragte. ‘n Werknemer kan dus aanvoer dat hy/sy nie bewus was van sy/haar verantwoordelikheid om sekere pligte uit te voer nie.

Die samestelling en wysiging van pligstate

Oor die algemeen is dit uiters moeilik en onprakties om alle take volledig in ‘n pligstaat te spesifiseer. Die blote feit dat ‘n spesifieke taak nie gespesifiseer word in ‘n pligstaat nie, gee nie die werknemer die reg om dit te weier nie. Indien ‘n werknemer die taak in die verlede verrig het, selfs al word dit nie in die pligstaat verwoord nie, en gegewe dat dit ‘n redelike opdrag is, sal hy/sy moet voortgaan om die taak te verrig. Hierdie situasie kan egter vermy word deur die byvoeging van die algemene plig/taak of bewoording. Byvoorbeeld: “Enige ander redelike en regverdige taak, plig of opdrag, soos wat gegee word of wat van tyd tot tyd ontstaan en in belang van die besigheid uitgevoer moet word.”

Werkgewer moet egter besef dat daar nie eensydige wysigings aan ‘n werknemer se dienskontrak aangebring kan word nie. Indien die werknemer nog nie voorheen die spesifieke taak verrig het nie, moet daar met hom/haar gekonsulteer word. Hierdie konsultasie sal handel oor die wysigings in die pligstaat en poog om ‘n ooreenkoms te bereik.

Sou die werknemer nie goeie en aanvaarbare redes kan aanvoer waarom die pligstaat nie gewysig moet word nie, sal die werknemer moet voortgaan om die taak te verrig aangesien die voortsetting van die spesifieke taak val onder die algemene plig/taak bewoording. Werkgewers moet wel versigtig wees om nie van werknemers te verwag om gespesialiseerde take en pligte te verrig waarvoor die werknemer nie spesifiek opgelei is nie.

Weiering om die plig/taak te verrig?

Weiering om ‘n plig of taak te verrig kan in dissiplinêre aksie ontaard. Wanneer die werkgewer dissipline toepas in die werksplek, is dit baie belangrik dat die regte prosedures deurlopend gevolg word. Dit word benadruk dat die werkgewer verplig word om aan alle toepaslike wetgewing te voldoen. Nie-nakoming van toepaslike wetgewing kan sekere regsimplikasies en gevolge inhou vir die werkgewer.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.