My werknemer is swanger – wat nou?

Wanneer ‘n werknemer swanger raak kan dit ‘n groot impak hê op die besigheid se winsgewendheid en voortbestaan, afhangende van die betrokke werknemer se pligte en verantwoordelikhede. Dit is in die werkgewer se belang om proaktief op te tree en die regte beleid en prosedures daar te stel wat gevolg moet word om te verseker dat die vasgestelde standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit deurlopend gehandhaaf word gedurende die swangerskap, asook gedurende die kraamverloftydperk. Arbeidswetgewing is streng met betrekking tot swangerskap in die werksplek en hoe dit hanteer moet word.

Wat is die swanger werknemer se regte:

‘n Vroulike werknemer is geregtig op vier agtereenvolgende maande se onbetaalde kraamverlof, waartydens sy voordele by die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) kan eis. Hierdie verlof mag in aanvang neem vier weke voor verwagte bevallingsdatum, of enige ander datum wat deur ‘n geregistreerde mediese praktisyn of vroedvrou as geskik geag word. ‘n Werknemer mag vir ten minste ses weke na die geboorte van die kind nie werk nie, tensy ‘n mediese praktisyn of vroedvrou sertifiseer dat sy kan teruggaan werk toe. In die geval van ‘n miskraam tydens die derde trimester of as die kind doodgebore word, is die werknemer geregtig op ses weke kraamverlof daarna.

Dit is die werknemer se verantwoordelikheid om:

  • Die swanger werknemer moet die werkgewer binne redelike tyd nadat sy bewus geword het van haar swangerskap, daarvan in kennis te stel, maar nie later as vier weke voor die aanvang van die kraamverlof nie.
  • Die swanger werknemer moet die voordele eis by die WVF. Sy kan self aansoek doen by die Departement van Arbeid-kantoor, of eleketronies registreer en dokumentasie op die WVF se webtuiste voltooi.

Wat is die werkgewer se verpligtinge:

Daar rus ‘n verpligting op die werkgewer om ‘n veilige werksomgewing te skep vir alle werknemers. Die werkgewer mag nie ‘n werknemer verplig of toelaat om onder omstandighede te werk wat gevaarlik is vir die ongebore kind of vir die vrou wat borsvoed nie. Gedurende ‘n tydperk van ses maande na geboorte, terwyl die werknemer borsvoed, moet die werkgewer die werknemer van gepaste alternatiewe werk verskaf indien daar moontlik skadelike toestande in die werksplek heers wat die werknemer se gesondheid kan benadeel.

Dit is die werkgewer se verantwoordelikheid om:

  • Die werkgewer moet verseker dat alle WVF oorbetalings altyd op datum is.
  • Die werkgewer moet die volgende dokumentasie aan die werknemer verskaf voor aanvangs van kraamverlof sodat die werknemer kan voortgaan met haar eis:

Tree proaktief op

Ons beveel werkgewers aan om proaktief op te tree en ‘n beleid en prosedure daar te stel om optrede deur die werknemer en werkgewer te reguleer in hierdie verband. Maak seker dat die beleid enige addisionele voordele buiten WVF soos op ooreengekom, indien van toepassing, duidelik uiteensit. Die beleid kan ook voorsiening maak vir genoeg tyd vir die werkgewer om ‘n gepaste persoon in die swanger werknemer se plek aan te stel en van die nodige opleiding te voorsien. Hierdie reëling sal slegs vir die kraamverloftydperk wees. Die werkgewer kan ‘n vaste termyn dienskontrak gebruik vir hierdie doeleindes.

Om te verseker dat arbeidsrisiko na behore beperk en bestuur word is dit raadsaam om in vroulike werknemers se dienskontrakte voorsiening te maak vir ‘n klousule wat kraamverlof reguleer om enige onsekerheid en moontlike dispute uit die weg te ruim.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.