Boetes en toekennings by die KVBA – wat kan foutgaan…

Boetes en toekennings – Suid-Afrika se arbeidsomgewing is hoogs gereguleerd, wat dit vir werkgewers baie belangrik (en uitdagend) maak om op ‘n deurlopende basis aan arbeidswetgewing te voldoen. Nie-nakoming hou ‘n ernstige besigheidsrisiko met ‘n moontlike groot finansiële impak in vir enige werkgewer, wat verhoed kon word.

Boetes en toekennings

Die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) gee die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) die mag om stappe te neem teen werkgewers wat ‘n onbillike arbeidspraktyk pleeg of ‘n werknemer onbillik ontslaan. Sodra die applikant ‘n dispuut na die KVBA verwys het, sal dit vir konsiliasieneergelê word en ‘n kommissaris sal aangestel word om die dispuut te bereg. Indien konsiliasie misluk, sal die saak vir arbitrasie neergelê word. Sodra die arbitrasieverhoor afgehandel is, sal die kommissaris binne 14 dae ‘n toekenning uitreik.

Boetes en toekennings wat ‘n werkgewer in die gesig staar kan die volgende insluit:

  • Heraanstelling: die werkgewer moet die werknemer terug in diens neem met terugwerkende effek tot en met die datum van ontslag. In sulke omstandighede sal die werkgewer die werknemer terugwerkend moet vergoed vir die tydperk vanaf die datum van ontslag totdat die heraanstellingstoekenning gemaak is.
  • Herindiensneming: die werkgewer word vereis om die werknemer terug in diens neem met ingang van die datum van die toekenning. In sommige gevalle kan dit ‘n vroeër datum wees.
  • Vergoeding: die KVBA kan tot 12 maande se vergoeding aan ‘n suksesvolle werknemer toeken. Een maand se vergoeding sal gelyk wees aan daardie spesifieke werknemer se maandelikse vergoeding. Indien die vergoedingsbedrag wat aan die werknemer toegeken is nie op of voor die voorgeskrewe datum betaal is nie, kan die werknemer sy/haar reg uitoefen om die toekenning af te dwing. Dit beteken dat die werknemer sal voortgaan om die toekenning ingevolge artikel 143 van die WAV te sertifiseer waarna dit afgedwing kan word asof dit ‘n bevel van die Arbeidshof is waarvoor ‘n lasbrief uitgereik is. Die werknemer kan nou ‘n balju opdrag gee om op die werkgewer se roerende eiendom beslag te lê.

Indien ‘n werkgewer versuim om die arbitrasieverrigtinge by te woon sonder ‘n geldige rede, sal die verrigtinge voortgaan in hul afwesigheid en ‘n verstektoekenning sal teen hul naam uitgereik word.

Wat kan foutgaan, opeindig met bevele en toekennings?

‘n Werkgewer moet nooit enige dokumentasie wat direk van die KVBA ontvang is, of ‘n KVBA-verwysingsvorm wat van ‘n afgedankte werknemer ontvang word, ignoreer nie. Binne ‘n paar weke na ontvangs van so ‘n verwysingsvorm, sal die KVBA die werkgewer van ‘n neergelegde datum voorsien. Indien die werkgewer nie so ‘n neergelegde datum ontvang nie, is dit raadsaam om die KVBA te kontak en op te volg oor die neergelegde datum. Die saak sal neergelê word vir “Con/Arb”. Dit beteken dat die arbitrasieproses onmiddellik op konsiliasie sal volg. In die meeste gevalle kan die werkgewer beswaar maak teen “Con/Arb”, wat beteken dat die KVBA die twee prosesse sal skei om by afsonderlike geleenthede aangehoor te word.

KVBA prosesse kan intimiderend wees en is dit ‘n goeie idee om kundige advies te bekom. ‘n Werkgewer kan verteenwoordig word deur enige werknemer/direkteur van die besigheid, of deur ‘n beampte/amptenaar van ‘n werkgewersorganisasie wat by die Departement van Indiensneming en Arbeid geregistreer is.

Wat neem die kommissaris in ag by die berekening van vergoeding?

Vergoeding gaan nie oor die werklike verlies wat gely is nie, maar eerder oor die aard en erns van die onreg wat gepleeg is. Die kommissaris kan diskresie uitoefen en sal altyd die volgende oorweeg:

  • Wat is regverdig en billik onder die omstandighede.
  • Was die ontslag substantief billik.
  • Was die ontslag prosedureel billik.
  • Wat is die meriete van elke saak tesame met sy eie unieke omstandighede, die verhouding van die partye en hul houding na die ontslag.

Nog nie ‘n lid nie?

As jy ‘n werkgewers is maak dit net sin om by die LWO lid te word. Kry onbeperkte toegang tot ons regsafdeling (gespesialiseerd slegs in arbeidsreg) en maak seker dat jy aan wetgewing voldoen. Het jy geweet dat jy arbeidsreg kan gebruik om jou regte as werkgewer te beskerm? Alle arbeidsreg advies en dokumentasie is onbeperk en gratis vir alle LWO lede.

Sluit vandag aan en geniet die gemoedsrus wat hand aan hand gaan met lidmaatskap.

Hoe werk lidmaatskap? Wat is die voordele? Wat kos dit? Kry die antwoorde hier, of kontak ons kantore by info@lwo.co.za | 086 110 1828. Kom ons bespreek jou besigheid se behoeftes sodat ons die beste oplossing vir jou kan aanbeveel.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.