LWO vat hande met Agri NW

LWO vat hande met Agri NW

Groot uitdagende en dikwels bedreigende vraagstukke op die arbeidsterrein noodsaak die diens van ‘n gespesialiseerde Werkgewersorganisasie om Landbouers by te staan met arbeidsbestuur. Die LWO voldoen aan hierdie vereistes en daarom het Agri NW met die LWO as voorkeur diensorganisasie in ‘n samewerkingsooreenkoms getree.

“Die komplekse en veeleisende produksie omgewing waarbinne Landbou produsente produseer vereis die ondersteunende dienste van kundige vennote wat Agri NW se lede kan bemagtig met die nodige kennis en vaardighede om volhoubaar te produseer.”

– Boeta du Toit, Uitvoerende Hoofbestuurder (Agri NW)

Vir ‘n landbousektor om te floreer word organisasies benodig wat sy produsente met passie en toewyding diens. Agri NW is die onmisbare skreekbuis in diens van die landbouer wat beleidsvorming, wetgewing en regulasies monitor en beinvloed en seker maak dit is in die sektor en sy lede se beste belang.

Waarom is ‘n struktuur soos Agri NW nodig en watter waarde het so ‘n struktuur?

 • Agri NW se einddoel is ‘n stabiele landbou-omgewing wat optimale produksie handhaaf, selfs gedurende uitdagende omstandighede. Daarvoor versterk die organisasie sy produsente se hande om optimaal en kompeterend te kan produseer.
 • Die organisasie beskik oor ‘n uitgebreide netwerkkapasiteit waardeur steunwerwing en skakeling plaasvind.
 • Agri NW is ‘n onmisbare spreekbuis in diens van die landbouer en funksioneer deur onder andere met belanghebbende rolspelers te skakel. Sodoende word steun gewerf vir Agri SA se landboubeleids-standpunte en beginsels.
 • Die organisasie se kundigheid, strukture en vennootskappe word pro-aktief benut.
 • Leiding word deur middel van prosedures, riglyne en planne aan produsente verskaf. Dit is voortspruitend uit die werksaamhede van die spesialiteitskomitees om hedendaagse vraagstukke direk van toepassing op produsente op plaasvlak te kan hanteer soos byvoorbeeld:
  • Agri SA se protokol vir toegang tot plase
  • Onwettige besetting van grond
  • Onregmatige arrestasie van produsente
  • Arbeidsonrus en stakings
  • Prosedures vir hanteer van aansoeke vir prospekteer- en mynboulisensies

Hoe gaan ‘n organisasie soos Agri NW te werk?

 • Gesprekvoering en beïnvloeding vind plaas met die Noordwes Premier, LUR’e Departementshoofde en amptenare asook relevante komitees van die onderskeie regeringsdepartemente.
 • Interaksie vind plaas op konstruktiewe maar kritiese en besliste wyse, gerig op probleemoplossing.
 • Agri NW skakel met die verteenwoordigers van distriks- en plaaslike munisipaliteite om produsente se belange te beskerm en te bevorder.
 • Beleidsvorming, wetgewing en regulasies, asook die toepassing en impak daarvan op die landboubedryf word deurlopend gemonitor en beïnvloed.

Hoe is Agri NW aanmekaar gesit?

 • Agri NW is geaffilieer by Agri SA en het sitting op die organisasie se algemene raad, waar sake van gemeenskaplike belang op nasionale grondslag hanteer word.
 • Die organisasie se hoogste gesag is gesetel in sy jaarkongres en die algemene raad bestaan uit afgevaardigdes van die geaffilieerde landbouverenigings wat regoor die Noordwes provinsie werksaam is.

Besoek www.agrinw.co.za

Deel van die oplossing, of deel van die probleem?

Deur deel te neem aan ʼn plaaslike landbouvereniging kan produsente persoonlike en direkte lidmaatskap by Agri NW verkry. Sodoende kry lede kry inspraak in landbousake deur hul konstruktiewe deelname en aanvaarding van hul eie verantwoordelikhede. Lede kan ook betrokke raak by die aktiwiteite van hul plaaslike landbouvereniging asook Agri NW se spesialiteitskomitees. Vraagstukke van nasionale belang word na Agri SA verwys om op daardie vlak hanteer en aangespreek te word. Die verskillende lidmaatskapkategorieë maak dit moontlik vir elke produsent om, ongeag die omvang van die boerdery-onderneming of bedryfstak, ʼn lid van Agri NW te word.

Alle vooropbetaalde lede van Agri NW is verseker van eksklusiewe ledevoordele. Waardetoevoeging tot lidmaatskap is vir Agri NW van kardinale belang – daarom het die organisasie ook verskeie ooreenkomste met produkte- en diensverskaffers wat deurlopend onderhandel en in stand gehou word tot direkte finansiële voordeel van deelnemende lede.

Platinum lidmaatskap

Hierdie Kategorie verteenwoordig die grootste komponent van die Kommersiële Landbousektor, ongeag die ondernemingsvorm, waarbinne dit funksioneer. Hoof-lede word normaalweg as die Eienaar, Besturende Direkteur, Trustee of Uitvoerende Hoofbestuurder van die onderneming omskryf. In algemene spreektaal verteenwoordig dit die primêre broodwinner of hoofverantwoordelike persoon. Jong boere wat onafhanklik van die primêre broodwinner boer, kwalifiseer ook vir hierdie Kategorie.

Vergunning:

ʼn Platinum-lid wat vanweë ʼn ernstige finansiële terugslag nie die affiliasiegeld van die Platinum-Lidmaatskapskategorie kan bekostig nie, mag met die diskresie van die Bestuur van die betrokke affiliasie op ʼn jaarlikse basis verskuif word na die Goud-Lidmaatskap-kategorie. Sodra hierdie persoon dit weer kan bekostig word sy status as Platinum-lid weer herstel met die betaling van die volle affiliasiegeld.

Goue lidmaatskap

Familie boerdery

 • Indien die primêre broodwinner die vader is en as Platinum-lid betaal, kwalifiseer die seuns wat saam met hom boer, asook plaasbestuurders as Goud-lede.

Boerdery-onderneming

 • Waar die Eienaar, Besturende Direkteur, Trustee of Uitvoerende Hoofbestuurder van ʼn Onderneming reeds as Platinum-lid betaal, kwalifiseer plaasbestuurders as Goud-lede.

Silwer lidmaatskap

Dit is persone wat lidmaatskap verlang en ʼn belang het by Landbouverwante-aspekte en met Agri NW wil assosieer en saamwerk.


Kontak ons by 018 632 3624 om aan te sluit.

Wat om van ons te verwag

 • Ons sal ons funksies uitvoer in lyn met die letter en gees van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
 • •Ons is verbind tot ʼn Suid-Afrika waar daar voedsel- en veselsekerheid heers.
 • Ons beskou integriteit, deursigtigheid en inklusiwiteit as kernbeginsels in die uitvoering van ons mandaat. Ons glo in gesonde korporatiewe beheer wat lei tot apolitiese en etiese praktyk in alle opsigte.
 • Ons streef ten alle tye daarna om die winsgewendheid van alle landbou-ondernemings in Suid-Afrika te verbeter ten einde boere op hul grond te hou en te verseker dat gehalte voedsel teen bekostigbare pryse geproduseer word en toeganklik is vir alle landsburgers.
 • Ons bevorder die langtermyn, volhoubare gebruik van natuurlike en ander hulpbronne en gee om vir die omgewing.
 • Ons bevorder respek vir menswaardigheid, maatskaplike geregtigheid en gelykheid in alle aspekte, insluitend ras en geslag, asook vryheid van assosiasie.

Die volgende beginsels word onderskryf en moet deur ons almal uitgeleef en toegepas moet word:

 • Trots: om die beste te lewer
 • Deursettingsvermoë: raak nie moeg nie en sien elke bedreiging eerder as ʼn uitdaging.
 • Lojaliteit: samewerking; praat met mekaar; samehorigheid; beskerm mekaar.
 • Vertroue: ons vertrou mekaar en is bereid om onsself bloot te stel aan ons groepering sonder die vrees vir verwerping of verkleinering.
 • Waardering en erkenning: ons sê “Dankie”.
 • Ons erken ons foute: maak regstellings en vra om verskoning.
 • Geloofsoortuiging: erkentenis aan die Skepper; dankbaar vir wat Hy ons elke dag gee; die Bybel is die meetinstrument.
 • Uniek: skeppende denke word ontwikkel; Kreatiwiteit word toegepas.
 • Strewe na voortreflikheid: weetgierigheid word aangewakker.
 • Deursigtigheid: daarin wat ons doen.
 • Wedersydse respek: word toegepas in alle situasies.
 • Eerlikheid: met almal.
 • Geloofwaardigheid: altyd bo verdenking en betroubaar.
 • Diensbaarheid: hoogstaande gehalte van dienslewering; voldoen aan verwagtinge.
 • Sukses: gereelde meting.
 • Satisfaksie: deur die bereiking van doelwitte en hoë moreel.
 • Selfoortuiging: selfrespek; leef dit uit waarvoor ons staan.
 • Voorbeeldigheid: deelnemende bestuur.
 • Verantwoordelikheid: aanvaarding van eienaarskap; snel reaksie; oplossingsgedrewe; beskerming van eie bates.

 • Sin van dringendheid: gebaseer op toekomsgerigtheid.

 • Standvastigheid: beginsel vas, taakgerig, gefokus.

 • Begrip: empatie; oplossings gedrewe.

 • Humor: ons skerts en geniet gepaste grappe.

Agri NW moet deur die toepassing van die ooreengekome beginsels en norme verseker dat ʼn gewenste organisasie kultuur gevestig en in stand gehou word om as kritiese vereiste vir die bereiking van ons Missie te dien.

Ons word saamgesnoer deur gemeenskaplike beginsels soos verwoord in ons Visie en Missie. Hierdie beginsels kan deur ons as lede in wese onderskryf word, maar word eers ʼn werklikheid wanneer elke beginsel uitgeleef word in die wyse waarop ons optree en in die wyse waarop ons aandring dat ons medelede insgelyks dieselfde doen.

Die praktiese toepassing is deurslaggewend, bv. ons optrede teenoor mekaar moet soos volg daaruit sien:

 • Ons luister met empatie na mekaar.
 • Ons wend eers ʼn daadwerklike poging aan om die ander party se standpunt te verstaan voordat ons oordeel.
 • Ons verskil openlik met mekaar maar toon steeds begrip vir mekaar. Daarom word konstruktiewe konflik nie vermy nie maar eerder aangemoedig om oplossings te vind.
 • Besluitneming geskied in ooreenstemming met die visie en missie van Agri NW.
 • Ons aanvaar verantwoordelikheid teenoor mekaar en respekteer mekaar.
 • Dit wat ons gesamentlik ontwikkel neem ons gesamentlik eienaarskap voor en dra dit gesamentlik uit.
 • Ons verklaar ons bereid tot vernuwende en skeppende denke.
 • Ons is bereid om berekende risiko’s te neem en dit dan logies te bestuur.
 • Ons beoordeel en meet ons gedrag en optrede deurlopend aan die hand van ons beginsels en norme om die aanvaarbaarheid en wenslikheid daarvan te bepaal.

Ten slotte

Die resultaat van die toepassing van hierdie beginsels en norme gee aanleiding tot die ontwikkeling en uitbouing van die wenslike organisasie kultuur. Hierdie organisasie kultuur met ʼn klimaat geskep deur ʼn opbouende leierskapstyl gee aanleiding tot die verlangde karakter van die organisasie.

Kontak Agri NW

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.