WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

Die Wet op Billike Werksgeleenthede (WBW) het ten doel om onregverdige diskriminasie in die werksplek uit te skakel deur gelyke geleenthede en billike behandeling te bevorder. Dit is van toepassing op alle werkgewers, maar “aangewese werkgewers” (wat aan die minimum vereistes voldoen) het addisionele verpligtinge.

WYSIGINGS AAN DIE WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

Die LWO het ‘n toegewyde span wat spesialiseer in Billike Werksgeleenthede. Maak seker jy weet wat van jou verwag word en dat jy hierdie wet nakom. Ons bied vyf pakketopsies om “aangewese werkgewers” te help om aan wetgewing te voldoen. Ons dienste sluit in:

 • Billike Werksgeleenthede advies (telefonies en per e-pos)
 • Gratis USB met Billike Werksgeleenthede dokumentasie
 • Opstel van Billike Werksgeleenthede plan
 • Bystand met jaarlikse indiening van verslae
 • Bystand met komiteevergaderings

Voltooi die BILLIKE WERKSGELEENTEDE lidmaatskap aansoekvorm hier.

WYSIGINGS AAN DIE WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE

Alhoewel president Cyril Ramaphosa die wysigingswet onderteken het, moet die inwerkingtredingsdatum hiervan nog deur die president geproklameer word. Die Wet op Billike Werksgeleenthede, soos huidiglik van toepassing, is dus geldig en moet werkgewers verseker dat hulle hieraan voldoen en alle bestaande verpligtinge nakom om boetes en/of nakomingsbevele te voorkom.

Die Departement van Indiensneming en Arbeid se kennisgewing aan werkgewers rakende die 2023 Billike Werksgeleenthede rapporteringstydperk kan hier afgelaai word.

“AANGEWESE WERKGEWERS”

Is jy ‘n “aangewese werkgewer”?

‘n “Aangewese werkgewer” is enige werkgewer met 50 of meer werknemers, OF ‘n jaarlikse omset van:

Agriculture
R6 million
Mining and Quarrying
R22.5 million
Manufacturing
R30 million
Electricity, Gas and Water
R30 million
Construction
R15 million
Retail, Motor trade and Repair services
R45 million
Wholesale trade, Commercial agents and Allied trades
R75 million
Catering, Accommodation and other Trade
R15 million
Transport, Storage and Communications
R30 million
Finance and Business services
R30 million
Community, Special and Personal services
R15 million

Neem kennis: Indien ‘n “aangewese werkgewer” nie aan hierdie wetgewing voldoen nie, is die boete vir ‘n eerste oortreding R1.5 miljoen of 2% van die werkgewer se jaarlikse omset (wat ook al die grootste is). Vir herhalende oortredings is dit R2.7 miljoen of 10% van die werkgewer se jaarlikse omset (wat ook al die grootste is).

Wat word verwag van ‘n “aangewese werkgewer”?

“Aangewese werkgewers” het addisionele verpligtinge en moet sorg dra dat die volgende in plek is:

1.Stel ‘n Senior Billike Werksgeleenthede Bestuurder aan om die Billike Werksgeleenthede Plan te ontwikkel, te moniteer en te implementeer (sien stap 7 hieronder).

2.Versamel inligting – elke werknemer moet die EEA1 vorm voltooi wat die werknemer se ras, geslag, nasionaliteit en enige gestremdhede bevestig waar van toepassing.

Skep billike werksgeleenthede bewustheid met betrekking tot alle werknemers

4.Vestig ‘n Billike Werksgeleenthede komitee om gereelde konsultasies te hou met betrekking tot die nakoming van die WBW.

5.Hou gereelde konsultasies (ten minste kwartaalliks) tom die uitvoer van ‘n analise, ontwikkeling van ‘n plan en die indiening van verslae by die Departement van Indiensneming en Arbeid te bespreek.

6. Stel ‘n analise saam (EEA12) wat die volgende moet insluit:

  • Beleide en prosedures om die onderverteenwoordiging van aangewese groepe en ‘n gebrek aan diversiteit in die werksplek aan te spreek
  • Werkswyses en faktore om billike werksgeleenthede te bevorder
  • Onderverteenwoordiging van aangewese groepe en beroepsvlakke

7.Stel ‘n Billike Werksgeleenthede Plan saam (EEA13) wat die volgende inligting bevat:

  • Doelwitte vir elke jaar van die plan (die plan is geldig vir tussen een tot vyf jaar)
  • Regstellende aksiemaatreëls
  • Numeriese doelwitte om billike verteenwoordiging te bereik
  • ’n Tydrooster vir elke jaar
  • Interne monitering en evaluasie prosedure, insluitend interne dispuutoplossingsmeganismes
  • Geïdentifiseerde persone om die plan te implementeer en te moniteer

8.Indien van Billike Werksgeleenthede Verslae (EEA2 en EEA4) om jaarliks te rapporteer rondom vordering met die implementering van die plan.

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Bly voor met ons omvattende voldoeningsvraelys. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.