Diensbeeindiging kennistydperke en betaling in plek daarvan – ‘n praktiese gids

In die dinamiese landskap van indiensneming is die beëindiging van ‘n diensverhouding dikwels ‘n onvermydelike deel van sakebedrywighede. Vir ‘n werkgewer is dit van kardinale belang om die bepalings oor kennistydperke en betaling versigtig te navigeer om nakoming te verseker en gesonde werkgewer-werknemer-verhoudinge te handhaaf.

Verstaan kennistydperke en betaling:

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) stipuleer minimum kennistydperke op grond van ‘n werknemer se termyn van diens. Terwyl hierdie minimum tydperke as ‘n basis dien, kan werkgewers kies om langer kennistydperke deur dienskontrakte of kollektiewe ooreenkomste te implementeer. Hou net in gedagte dat selfs al word daar op ‘n korter kennistydperk ooreengekom, sal dit nie geldig wees nie aangesien die ooreenkoms nie mag afwyk van die minimum voorwaardes wat in die wetgewing uiteengesit word nie. ‘n Noodsaaklike waarskuwing hier is om kennis te neem dat sekere sektore hul eie minimum kennistydperke spesifiseer, so ‘n goeie beginpunt sal wees om vas te stel onder watter sektor jou besigheid resorteer.
Aangesien dit die mees toepaslike sal wees, hanteer ons die minimum kennistydperke soos uiteengesit in die WBDV: Waar die werknemer in diens is vir ‘n tydperk van:
  • Minder as 6 maande – 1 week kennis word vereis;
  • Meer as 6 maande, maar minder as 1 jaar – 2 weke kennis word vereis;
  • Meer as 1 jaar – 4 weke kennis word vereis.
Hierdie kennistydperke is van toepassing op die werkgewer en werknemer, so sou die werknemer bedank sal dit ook geld. Dit gebeur baie dikwels dat werknemers met onmiddellike effek bedank of nie die kennistydperk voltooi nie, maar dit gee die werkgewer die reg om sekere skadevergoeding van die werknemer te eis en onmiddellik van die werknemer te verhaal vir die tydperk van dienste wat te kort gelewer is (maak seker om hierdie klousule by die dienskontrak in te sluit).
BESKERM JOU REGTE AS WERKGEWER
LAAT LWO JOU HELP!

Kennistydperke en betaling in plek daarvan:

In sommige gevalle kan werkgewers die keuse uitoefen om ‘n werknemer se kontrak te beëindig sonder om ‘n kennistydperk te verskaf. Hierdie situasie kan ontstaan wanneer daar kommer is oor die werknemer se gedrag, verbreking van diensvoorwaardes of ernstige wangedrag. In sulke gevalle kan werkgewers eerder ‘n betaling maak in plek van ‘n kennistydperk.
Dit behels dat die werknemer vergoed word vir die waarde van die kennistydperk wat hulle sou uitgedien het. Die betaling moet die werknemer se vergoeding weerspieël, insluitend salaris, voordele en enige ander aspekte waarop die werknemer geregtig is. Werkgewers moet hierdie som akkuraat bereken en verseker dat dit ooreenstem met wetlike vereistes en die bepalings wat in die dienskontrak uiteengesit word. Wenk: onthou opgehoopte verlofdae vir die finale betaling.

Onmiddellike diensbeëindiging vir ernstige wangedrag:

In gevalle van ernstige wangedrag sal ‘n behoorlike dissiplinêre verhoor gehou word en die voorsittende beampte kan aanbeveel dat die werknemer summier ontslaan word, maar wat is dit en wat doen ek nou? Kortliks is summiere ontslag die onmiddellike diensbeëindiging wat beteken dat geen kennistydperk of betaling van toepassing is nie. Onthou dat dit nie salaris vir dae reeds gewerk of opgehoopte jaarlikse verlofbetaling met die finale betaling wat aan die werknemer verskuldig is, beïnvloed nie.

Gevolgtrekking:

Wanneer dit kom by die beëindiging van ‘n werknemer se kontrak, is begrip van kennistydperke en die moontlikheid van ‘n betaling in plaas daarvan noodsaaklik vir werkgewers. Deur aan kontraktuele en statutêre verpligtinge te voldoen, deursigtige kommunikasie te handhaaf, en wetlike nakoming te verseker, kan werkgewers die diensbeëindigingsproses billik navigeer en die risiko van latere regsgeskille beperk.

VOLDOEN JOU BESIGHEID AAN ARBEIDSWETGEWING?

VIND NOU UIT.

Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen. Ons help om enige leemtes te identifiseer ten einde te verseker dat jy binne wetlike riglyne besigheid doen.